Renewable Energy

มาตรฐานของแอโร โซล่าร์

จากการบริหารงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิ์ภาพ ทำให้แอโร โวล่าร์ ภายใต้แอโร กรุ๊ป (1992) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล

ISO/IEC 29110-4-1 : 2018, ISO 9001 : 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, มอก.975-2538, สถานประกอบการดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน และ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิดการจัดวางระบบ
บริหารงานที่ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้

Visitors: 82,115