AERO Solar

มาตรฐานของแอโร โซล่าร์

จากการบริหารงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิ์ภาพ ทำให้แอโร โวล่าร์ ภายใต้แอโร กรุ๊ป (1992) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล

ISO/IEC 29110-4-1 : 2018, ISO 9001 : 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, มอก.975-2538, สถานประกอบการดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน และ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิดการจัดวางระบบ
บริหารงานที่ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้


1. Flow chart ภาพรวมการซื้อระหว่างประเทศไปจนถึงการได้ครอบครองสินค้า

1.1 การรับ PR

1.2 ขอราคาจากซัพพลายเออร์

1.3 การส่งใบสั่งซื้อ

1.4 Forwarder ที่อยู่ประเทศต้นทาง เป็นคนที่จัดการเอาสินค้านั้นข้ามประเทศมาให้คุณ

1.5 Vessel / Air line เลือกโดยคุณว่าจะให้ของส่งมาทางไหน เรือหรือแอร์

1.6 เดินพิธีการศุลกากรขาออกโดยซัพพลายเออร์

1.7 ของ On the way เดินทางระหว่างประเทศ

1.8 Forwarder ที่อยู่ปลายทาง ซึ่งจะเป็นเจ้าเดียวกันกับที่อยู่ต้นทางเพราะเขาต้องรับไม้ต่อจากกันในการดูแลของให้ถึงมือ Shipping ที่คุณใช้ให้ไปเคลียร์ของออกกับกรมศุลฯ

1.9 การได้รับแจ้งจากผู้รับขนส่ง (Forwarder) ว่ามีของมาถึง

1.10 Shipping ตัวแทนออกของไปติดต่อขอเคลียร์ของออก

1.11 Process Customs Import เดินพิธีการศุลกากรขาเข้า โดยคุณให้ Shipping ไปกระทำการแทน

1.12 Transport to the Factory โดยปกติก็จะใช้รถของ Shipping ในการขนส่ง

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี

2.1 ความตกลง WTO,

2.2 ความตกลง ASEAN,

2.3 ความตกลง AFTA

2.4 ความตกลง FTA 

2.5 วิธีการตรวจสอบภาษีที่ได้รับ

 

3. การได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างประเทศ 3 รูปแบบและวิธีเข้าไปใช้สิทธิ์

3.1 GSP : Generalized System of Preference

3.2 GSTP : Global System of Trade Preferences among Developing Countries

3.3 CEPT : Common Effective Preferential Tariff

4.  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายใหม่ภายใต้มาตรการของศุลกากร ตามประเภท

4.1 สิทธิประโยชน์ BOI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

4.2 สิทธิประโยชน์ Free Zone

4.3 สิทธิประโยชน์ Freetrade Zone

4.4 การคืนอากรตามมาตรา 29

4.5 สิทธิประโยชน์ Bonded Warehouse

4.6 การขอคืนภาษีอากรเมื่อมีการส่งของกลับคืน (Re-Export) หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ระยะเวลา และการผ่อนผัน

5. พิกัดศุลกากร

5.1 ทำความเข้าใจกับพิกัดศุลกากร

5.2 วิธีเช็คพิกัดฯ 2 รูปแบบ

6. ภาษีนำเข้า และ ราคาศุลกากร

6.1 กรมศุลกากรเขาเกณฑ์ในการประเมินราคาเพื่อป้องกันผู้ประกอบการลักไก่เรื่องภาษีดังนั้นคุณต้องรู้

6.2 ทำความเข้าใจราคาศุลกากร

6.3 วิธีใช้ราคาศุลกากร

6.4 ภาษีแต่ละตัวที่คุณต้องทำความเข้าใจ เช่น Import duty, ภาษีสรรพสามิต,ภาษีเพื่อมหาดไทย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020

7.1 แผนภาพรวม

7.2 ทำความเข้าใจความหมายและความสำคัญในแต่ละเทอม

7.3 แนะนำเทอมที่ควรใช้

7.4 แนวทางการเลือกใช้เทอมให้เหมาะสม

7.5 ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง 11 เทอม ที่ต้องรับผิดชอบ

7.6 ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุดในแต่ละข้อตกลง (เทอม)

7.7 การเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงของแต่ละเทอม

7.8 กฎระเบียบและภาระพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับ Incoterm 2020

7.9 วิธีนำเทอมไปใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

8. รูปแบบการขนส่ง ข้อระวังในการใช้ในแต่ละรูปแบบ

8.1 ทางเรือ

8.2 ทางแอร์

8.3 ทางคูเรียร์

8.4 ทางบก

8.5 การขนส่งข้อมูล

9.  การทำประกันภัยในการขนส่งสินค้า

9.1 วิธีเลือกซื้อประกันภัยการขนส่งให้เหมาะสม

9.2 สินค้าประเภทไหนที่ประกันภัยไม่รับผิดชอบ

 

10. พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า

10.1 ขบวนการนำสินค้าเข้ามาในประเทศและข้อห้าม/ข้อจำกัดต่างๆ

10.2 การคำนวณภาษีอากรล่วงหน้า

10.3 ผลของการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

10.4 ความสำคัญของ Shipping documents

10.5 Local charge ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องทำความเข้าใจ

 

11. การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ของแต่ละวิธี

11.1 Advance Payment

11.2 Open Account

11.3 Bills for Collection

11.4 Letter of Credit L/C ประเภทต่าง ๆ

11.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และวิธีป้องกัน

12. รายงาน

12.1 วิธีทำรายงานนำเสนอ

12.2 วิธีตรวจสอบเอกสารก่อนเก็บเข้าระบบ

13. โบนัส

13.1 หัวใจของจัดซื้อ

13.2 ต้นทุนรวมของตัวสินค้า TCO

13.3 มีส่วนรวมก่อนการซื้อ Early Purchase Involvement

14. สรุปสิ่งที่เรียนมาและการนำไปใช้งานจริง

15. รวบรวมคำศัพท์ที่นักจัดซื้อ นำเข้า-ส่งออกใช้กันบ่อย

 

Visitors: 111,595