เอกสารภายใต้การกำกับดูแลกิจการ

2.เอกสารภายใต้การกากับดูแลกิจการ

2.1 กฎบัตรคณะกรรมการ

2.1.1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2.2 จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท

คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.3 นโยบายบริษัท

2.3.1 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.3.2 นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.3.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.3.4 นโยบายต่อต้านด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.3.5 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2.4 เอกสารสาคัญของบริษัท

2.4.1 หนังสือรับรองบริษัท คลิก>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Visitors: 237,826